Citrix Access Gateway Administration Tool 4.5.5

Citrix Access Gateway Administration Tool 4.5.5

Citrix Software – Shareware
The Citrix Access Gateway Administration Tool is a software developed by Citrix that allows administrators to manage and configure the Citrix Access Gateway appliance. With this tool, administrators can monitor user access, manage profile settings, and create policies to control remote access to applications and data.

The tool provides a user-friendly interface for configuring virtual private network (VPN) connections, session policies, and authentications. Additionally, it allows administrators to create custom administrator roles, giving them greater control over the management of the system.

Through the Administration Tool, administrators can also manage client endpoints and configure endpoint analysis scans to check for compliance with security protocols. They can also monitor user activity with detailed reporting and logging features.

In summary, the Citrix Access Gateway Administration Tool is a comprehensive solution that allows administrators to configure, manage and monitor all aspects of the Citrix Access Gateway system in a secure and efficient manner.

Tổng quan

Citrix Access Gateway Administration Tool là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Citrix Software.

Phiên bản mới nhất của Citrix Access Gateway Administration Tool là 4.5.5, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

Citrix Access Gateway Administration Tool đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Citrix Access Gateway Administration Tool Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Citrix Access Gateway Administration Tool!

Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản